Hoe werkt het 2019-10-02T06:37:18+00:00

Btw teruggave op zonnepanelen: hoe zit het nu en hoe ziet het er straks uit met de nieuwe OvOb?

Als uw zonnepanelen energie leveren aan uw energiemaatschappij, merkt de belastingdienst u aan als ondernemer voor de btw. Dit heeft als voordeel dat u de btw die u heeft betaald over de zonnepanelen als voorbelasting kunt aftrekken van het te betalen forfait, per saldo krijgt u dan geld terug.

Om de btw daadwerkelijk terug te kunnen vorderen, moet u als ondernemer worden aangemeld bij de belastingdienst. Vervolgens wordt er een btw aangifte gedaan en kan er een ontheffing worden aangevraagd van administratieve plichten op basis van de kleineondernemersregeling. U krijgt dan de betaalde bw op uw investering in zonnepanelen terug (minus een forfait van €20,- per 1000 WP aan vermogen) van de belastingdienst.

Dit komt door de uitspraak van een Europese rechtbank dat je inzake de levering van zonnestroom aan het elektriciteitsnet en hiermee ook btw plichtig, je ook de btw mag aftrekken. De basis van deze uitspraak is het arrest van de heer Fuchs die deze rechtszaak heeft aangespannen. 

Zonnepanelen & BTW: weer nieuwe regels in 2020

Nederlanders plaatsen steeds vaker zonnepanelen, dit komt omdat de investering vaak snel wordt terugverdiend én dat je daarbij een steentje bijdraagt aan een beter milieu. Als je een eigen dak hebt, is het dus een verstandige keuze. Een ander voordeel is dat je in vrijwel alle gevallen in groot gedeelte van de btw kunt terug vragen bij de Belastingdienst waardoor de terugverdientijd nóg korter is.

Echter is niks is zo veranderlijk als de wet- en regelgeving van onze Nederlandse overheid. Er zijn nieuwe spelregels van toepassing die – afhankelijk van de situatie – van invloed kunnen zijn op de btw teruggave voor zonnepanelen bezitters.

Wij zetten graag uiteen wat deze veranderingen inhouden, wat voor impact de nieuwe wetgeving heeft als je de btw al hebt terug gevraagd en wat de impact gaat zijn op nieuwe zonnepanelen installaties.
Daarnaast geven we advies waarop u kunt letten als u van plan bent om zonnepanelen aan te schaffen zodat u het btw voordeel volledig kunt benutten.

Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020: de OvOb.

De kleineondernemersregeling (KOR) houdt op te bestaan en word vervangen door de Omzetgerelateerde vrijstelling Omzetbelasting (OvOb).

De huidige kleineondernemersregeling voorziet in een korting op de af te dragen omzetbelasting. Is op jaarbasis minder verschuldigd dan € 1.345? Dan hoeft in het geheel niets betaald te worden. Omdat dit voor zonnepanelen bezitters (die werken met een forfait) ieder jaar dezelfde uitkomst geeft is in de huidige regeling opgenomen dat deze ondernemers kunnen worden ontheven van de administratieve verplichtingen. Zij hoeven dan géén aangifte meer te doen. Voor zonnepanelen bezitters was dit zeer interessant: je hoefde slechts eenmaal aangifte te doen en kreeg dan het volledige btw bedrag minus het eenmalige jaarforfait terug.

Per 01-01-2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting. Deze OvOb is echter geen korting op de te betalen btw, maar een vrijstelling. Ondernemers met een omzet van minder dan € 20.000 kunnen kiezen om gebruik te maken van deze vrijstelling. Wil je dat niet dan blijf je belast ondernemer.

Kies je voor de vrijstelling middels de OvOb, dan gebruik je de zonnepanelen in 2020 en daarna voor btw-vrijgestelde prestaties. Het gevolg is dan dat je de eerder in aftrek gebrachte btw op de investering in de 4 jaren die hierop volgen moet terugbetalen. Dit heeft betrekking op de zogenoemde herzieningsregeling.  Roerende zaken (en zonnepanelen zijn roerend) worden fiscaal gedurende 5 jaar gevolgd. Het jaar van investeren plus de volgende 4 jaar. Aan ieder jaar wordt 1/5 deel van de btw op de investering toegerekend.

Gelukkig bestaat er een drempelbedrag voor herziening met als doel kleine ondernemers, zoals zonnepanelen bezitters te ontzien.

Ter aanvulling op de OvOb, wordt er een grensbedrag van €500 per jaar ingevoerd. Wanneer de afschrijving van de btw op uw investering minder bedraagt dan €500,- houdt dit in dat er géén herziening plaatsvindt. Voor een investeringsbedrag van circa €11.900 exl. €2500 btw vind er dus geen herziening plaats omdat het jaarlijkse herzieningsbedrag (€500) zich nét onder de drempel bevindt. Je krijgt dan de volledige btw, minus het wettelijke forfait van €20 per 1000 WP aan vermogen terug en je investering wordt niet fiscaal gevolgd. Gevolg is dat je niet langer wordt lastig gevallen door de Belastingdienst.

Voorbeeld: Investering kleiner dan 2500 euro aan btw.
Guus G. koopt als particulier in 2020 voor 11.900 excl. btw aan zonnepanelen. De btw hierover is 2500 euro en zijn installatievermogen bedraagt 9000 WP.

Guug G. vraagt dan in 2020 de btw, gecorrigeerd met het forfait van 180 euro, terug van de Belastingdienst. Hiermee is de kous af en vindt er geen herziening plaats .

Voorbeeld: Investering gedaan in 2016, 2017, 2018 of 2019 welke groter is dan 2500 euro aan btw.
Dagobert D. kocht in 2016 als particulier een grote zonnepanelen installatie waar hij een btw bedrag van 3200 euro over terug heeft gevraagd. In 2016, 2017, 2018 en 2019 valt hij nog onder de KOR omdat hij met zijn forfait van 200 euro per maand nog binnen de grenzen van de kleineondernemersregeling valt en dus een ontheffing van administratieve verplichtingen kan krijgen. Als Dagobert D. niks doet, wordt de KOR automatisch omgezet in de OvOb. Dit houdt dat zijn gedane investering in 2016 voor 5 jaar wordt gevolgd en er een herziening plaatsvindt van 20% van het totale btw bedrag per jaar, oftewel 640 euro. Omdat zijn investering in 2016 is gedaan, moet hij over 2020 de volledige 640 euro terug betalen aan de Belastingdienst omdat deze de drempel van 2500 euro overschrijdt. Dagobert D. doet er daarom verstandig aan om de belastingdienst per brief te informeren dat hij niet automatisch overgezet wordt van de KOR naar de OvOb, in dat geval rekent hij voor 2020 enkel zijn forfait af van 200 euro. Met het versturen van deze brief bespaart Dagobert D. dus 440 euro. Dus zeker de moeite waard!

Gelukkig zal het zo’n vaart niet lopen, er zijn maar weinig particulieren met zonnepanelen installaties die duurder zijn dan 11.900 euro excl btw. Dit komt namelijk overeen met circa 40 zonnepanelen en dat komt bij particulieren zelden voor.

Daarnaast zal er naar alle waarschijnlijkheid een overgangsregeling plaatsvinden voor mensen die hun zonnepanelen in 2019 of eerder hebben aangeschaft en meer dan 2500 euro hebben terug gevraagd. Het is vrijwel zeker dat er voor hen geen herziening optreedt wat positief nieuws is. Er worden dan ook nog aanvullende regels verwacht naar aanleiding van het overleg met de Belastingdienst in de commissie PV Klein, het nieuwe vraag- en antwoorden besluit wordt verwacht in november 2019. Houd deze pagina daarom goed in de gaten!

De teruggave termijn is vanaf nu beperkt: wacht dus niet te lang.

Staatssecretaris Menno Snel heeft bekend gemaakt dat de termijn om de btw op aanschaf van zonnepanelen terug te vragen wordt beperkt. Tot 1 januari 2019 gold nog géén uiterlijke termijn voor het indienen van een aangifte omzetbelasting. Door de bekendmaking van de staatssecretaris is er nu een beperkte termijn van zes maanden gekomen.

Dit houdt in dat je na het jaar waarin je investeert in zonnepanelen, je binnen 6 maanden bij de Belasstingdienst moet hebben gemeld en de aangifte hebben verricht. Doe je dat niet, dan krijg je de btw dus niet terug. Helaas zien we vaak dat mensen pas vrij laat de btw terug vragen, wacht hier dus niet mee en start direct de procedure.

Wil je ook hulp bij het terug vragen van de btw? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op of meld je direct aan.

Succesgarantie tegen een vast laag tarief van €70,- voor uw BTW teruggave.